Programma

Waar staat de SP Smallingerland voor?
Lees het hieronder in het verkiezingsprogramma “Jouw verhaal is ons verhaal” waar in een aantal hoofdstukken het programma van de SP Smallingerland  wordt beschreven.

Het complete programma van de

SP Smallingerland

1. Zorg

Bij de inkoop van zorg moet de gemeente niet alleen kijken naar de laagste prijs, maar ook naar de kwaliteit. We willen minder marktwerking en meer kijken naar de kwaliteit van de zorg. Dit is niet alleen goed voor de kwaliteit van de zorg, maar ook voor de mensen die werken in de zorg. Ons gebiedsteam ‘Carins’ is niet de laagdrempelige ingang voor zorg geworden die we voor ogen hadden. De hulpvraag moet laagdrempelig, en in een zo vroeg mogelijk stadium bij de beleidsteams worden neergelegd. Beter voorkomen dan genezen. Ons streven is dat de eerste drie uur van de huishoudelijke hulp (HH1) weer vergoed gaan worden.

2. Veiligheid

SP wil dat Smallingerland een gemeente is waar iedereen zich prettig voelt, waar ondernemers zich graag willen vestigen en waar je aangenaam kunt wonen, werken en recreëren. Op al die fronten is veiligheid een noodzakelijke randvoorwaarde. Dit betekend dat mensen zich veilig moeten voelen en dat de aandacht voor veiligheid- voor criminaliteit, overlast, leefbaarheid – in verhouding staat tot de omvang en aard van problemen. Veiligheid is een onderwerp dat hoge prioriteit heeft, leven in veiligheid is onbetaalbaar. Het gebrek aan veiligheid is op dit moment een groot probleem in gemeente Smallingerland. De urgentie om de veiligheid in gemeente Smallingerland aan te pakken is ons duidelijk. Er moet direct actie ondernomen worden om het weer aangenaam en veilig te maken voor onze inwoners. Het plaatsen van meer verlichting zal direct helpen en is eenvoudig te realiseren. Wij willen dat de aandacht wordt gevestigd op veiligheid op straat i.p.v. de focus leggen op het schrijven van parkeerboetes en andere zaken die ten koste gaan van de veiligheid van de inwoners van gemeente Smallingerland. Het inzetten van meer BOA’s is noodzakelijk zolang er onvoldoende politie aanwezig is op straat. BOA’s omscholen tot politieagent zal een oplossing zijn voor de langere termijn om het tekort aan politieagenten te verhelpen.

3. Leefbaarheid & groen onderhoud

Onze leefomgeving is een belangrijk onderwerp voor de SP. Als bewoners zich veilig voelen en er is een gezonde basis m.b.t. sport en spel faciliteiten, voelen bewoners zich prettiger en gelukkiger blijkt uit onderzoek. Het is dan ook belangrijk dat hier serieus door de gemeente op wordt ingezet om inwoners te laten bewegen naar een gezonde leefstijl, en er voor te zorgen dat inwoners zich prettig voelen in hun eigen buurt. Wijkcentra dienen er voor om te zorgen dat er een grotere cohesie in de wijk wordt bereikt vindt de SP. Daarom moeten de centra een open en toegankelijk karakter uitstralen, en er moet voor gezorgd worden dat er genoeg activiteiten worden georganiseerd voor alle lagen van de bevolking. De SP is van mening dat er een goed maaibeleid moet worden gevoerd om overlast en gevaarlijke situaties te voorkomen. Ook vind de SP het belangrijk of er eventueel alternatieve mogelijk heden zijn dus niet alles of niks. Op sommige plaatsen is het prima om minder te maaien maar op andere plaatsen kan dit ronduit gevaarlijk zijn. Voor de biodiversiteit is het een goede zaak om op bepaalde plaatsen niet te maaien. Afgelopen zomer werden er zelfs wilde orchideeën aangetroffen in de bermen. Voor de bijen- en insecten stand is het een goede zaak dat er niet overal meer wordt gemaaid.

4. Openbaar vervoer

Wij geloven dat openbaar vervoer een recht is en niet voor winst, zoals; wonen, zorg en onderwijs. Een van de meest kritische problemen in Nederland speelt in het openbaar vervoer. Nederland heeft een van de duurste openbaar vervoer systemen ter wereld. Wij van de SP geloven dat het openbaar vervoer ook voor mensen met een kleine portemonnee beschikbaar moet zijn. De hoge prijs is de schuld van het overlaten van deze oorspronkelijk publieke taak aan de markt. Hierdoor is het te duur voor mensen om van het OV gebruik te maken. Wij geloven dat het openbaar vervoer moet worden genationaliseerd. Wij zijn er zeker van dat hierdoor de kwaliteit hoger wordt en de prijs lager. Hiervoor moeten de EU-aanbestedingsregels worden afgeschaft. De gemeente en provincie zullen samen moeten werken om een provinciaal vervoersbedrijf samen te stellen dat onder bestuur van de provincie staat, zoals dat jaren geleden met FRAM. We zijn voorstanders voor de Lelylijn, Drachten en omgeving moet haar eigen treinstation krijgen, maar alleen wanneer dit geen prestigeproject wordt. De enorme aantallen hoeveelheden nieuw te bouwen woningen die nu genoemd worden lijkt ons luchtfietserij, maar wanneer er woningen gebouwd gaan worden dan zijn deze duurzaam, betaalbaar en ook in de sociale huursector te huren.

5. Werkgelegenheid & Caparis

Voldoende werkgelegenheid in onze Gemeente is de basis voor onze lokale samenleving en het bestaansrecht van vele inwoners. Helaas staan er in Smallingerland nog veel mensen langs de zijlijn. We zijn trots op het innovatiecluster. Bedrijven die de samenwerking zoeken om elkaar te versterken. Vooral door die samenwerking is het mogelijk gemaakt dat ook een onderdeel van technisch-universitair onderwijs in Drachten is gekomen. De samenwerking MBO Friese Poort en ons ziekenhuis is nog zo’n succesvol voorbeeld. Mensen opleiden op de plekken waar behoefte is, zeker voor cruciale beroepen waar grote tekorten in zijn. Maar alle bedrijven en instellingen dienen te worden aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het scheppen van werk voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten, afgestudeerde Vmbo’ers en kinderen van migranten. Zij maken met scholen afspraken over stageplekken voor leerlingen en studenten. Door het bieden van (gemeentelijke) leerwerkplekken kunnen we zorgen dat mensen aan de twee belangrijkste zaken kennis en ervaring, waarop mensen vaak worden afgewezen om mee te mogen doen. Alleen zo zorgen we er voor dat we de “sociale koers van Smallingerland” ook daadwerkelijk volgen zodat “iedereen kan en wil meedoen”. Door Caparis zijn mooie plannen gepresenteerd om naast de huidige taken van sociale werkplaats en de uitvoering van de WSW, ook de mensen met een BAB-indicatie en beschutwerken te voorzien van werk of hen te begeleiden naar een baan. Ook de trajecten om mensen te activeren die in de bijstand zitten verzorgen zij. De uitvoering daarvan, zoals we dat bij de SP voor ogen hebben, strookt niet met de resultaten die tot dusver zijn behaald. Meer dan 50% overhouden van het budget wat voor re-integratie beschikbaar is gesteld is in 2020 is zeer teleurstellend. De bezuiniging voor 2022 op dit budget staat haaks op de sociale koers.

6. Jongeren & drugsgebruik

De jeugd is onze toekomst. Hun veiligheid en gezondheid is onze hoogste prioriteit in SP Smallingerland. De SP is voorstander van het investeren in onze jeugd. De Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS) moet meer mogelijkheden krijgen voor het straathoekwerk in de avond en nachturen. De bus waarmee Straathoekwerk langs de jongeren gaat werkt goed, maar vinden wij niet voldoende. Een investering in meer bussen zou het jongerenwerk van de MOS verbeteren. Wij vernemen dat scholieren en studenten, soms van 14 en 16 jaar, drugs gebruiken, kopen en verkopen. Zij zijn hiermee slachtoffers van drugsdealers. Op de VWO, HAVO, MAVO en VMBO zijn er slachtoffers van georganiseerde criminaliteit. Wij van SP Smallingerland maken ons erg zorgen over onze kinderen en willen van de gemeentepolitie en andere organisaties een goede samenwerking en een goed plan voor de veiligheid en gezondheid van onze kinderen. De drugshandel in Smallingerland wordt de laatste jaren erger. Er zijn veel kleine drugsdealers. Er is een structurele oplossing nodig om hen voor het gerecht te slepen, want wij willen hen niet op de straten van Smallingerland.

7. Nieuwe Smallingerlanders

De SP is van mening dat nieuwkomers zo snel mogelijk moeten integreren in onze samenleving. Zodra iemand statushouder is moeten ze meedraaien in onze maatschappij en moet de maatschappij deze mensen helpen om hun draai te vinden. Werk is er genoeg, de SP is van mening dat door middel van werk de statushouders sneller de taal en cultuur leren. Daarnaast heeft de statushouder dan beschikking tot een inkomen, om zo een waardig bestaan op te bouwen en mee te kunnen doen in de maatschappij. We moeten solidair zijn en deze nieuwkomers niet aan hun lot overlaten en ze helpen om en toekomst op te bouwen in hun nieuwe thuisland. Het afglijden naar verveling en criminaliteit van vooral de jongeren moet te allen tijde voorkomen worden. De begeleiding van alle nieuwkomers start zo vroeg mogelijk al tijdens het verblijf op het AZC.

8. Communicatie

Wij vinden dat de communicatiemogelijkheden met onze gemeente op de huidige stand der techniek gebracht moet worden. De dienstbaarheid van deze gemeente moet ontwikkeld worden naar de inwoners toe en dit kan mede door digitale ontwikkelingen. De reeds zo gewenste cultuur omslag moet doorgang vinden: Gemeente richt je op het versterken van klantcontact en maak dit gastvrij en meedenkend.

9. Eigen woningbouwcorporatie

De SP vindt dat de wachttijd van gemiddeld vijf jaar voor een woning voor jongeren veel te lang is. Door een eigen corporatie op te richten kan de gemeente zich focussen op kleinschalige en betaalbare woningen waar veel vraag naar is. Op dit moment zijn er teveel dure woningen waar de corporaties geen verlies op willen nemen. Tevens kan er dan ook meer aandacht zijn voor alternatieve vormen van wonen (tiny houses, woonwagens, duurzame concepten). Veel (betaalbare) starterswoningen worden opgekocht door pandjesbazen, waarna deze woningen weer voor torenhoge huren op de markt worden aangeboden. De SP vind dat woningen zijn om in te wonen en niet voor het financiële gewin. Bij aankoop van woningen komt er een woonplicht.

10. Openbaar bestuur

Mensen moeten meer te zeggen krijgen over hun eigen wijk, buurt of dorp. Zij moeten vroegtijdig in het proces betrokken worden voordat de plannen worden gemaakt. Via loting kunnen er inwonerpanels worden samengesteld die samen met de beleidsmakers om tafel kunnen om de plannen uit te werken. Door loting bereiken we dat iedereen een stem krijgt. Uiteindelijk moeten de inwoners samen met het bestuur de zeggenschap hebben over alles wat er speelt in hun buurt.

11. Duurzaamheid & lokale energiecoöperaties

De omslag naar een samenleving die niet meer afhankelijk is van gas en olie is ingrijpend. Energie wordt zichtbaar in het landschap. Lokale energie coöperaties zijn een goede manier om deze omslag te maken. Dorpen, wijken en buurten worden uitgedaagd en geholpen om met plannen te komen. Hiermee houden zij invloed over eigen toekomst, maar ook die van hun omgeving. De baten van de lokaal opgewekte energie komen ten goede aan de eigen omgeving. Ook bij grootschalige opwek van elektriciteit of warmtenetten moeten inwoners aan de voorkant worden betrokken. Acceptatie en verdeling van lusten en lasten moeten zo vroeg mogelijk worden besproken. De komende periode zal een start worden gemaakt om met onze inwoners te spreken over deze transitie. Uiteindelijk moet voor iedere woning, buurt, wijk of dorp een plan komen om de warmtevoorziening aardgas loos te maken.

12. Ondernemerschap

De SP komt op voor belangen van de middenstanders, waardoor de landelijke SP al eens benoemd is tot ‘MKB Kampioen’. Door de schaal en aard bevinden kleine bedrijven zich midden in de samenleving, tussen de mensen. Ze zorgen voor bedrijvigheid in de buurten, voor werkgelegenheid in dorpen, voor de leefbaarheid op het platteland en leefbaarheid in het centrum. De betrokkenheid bij de zaak van ondernemers en werknemers is in het kleinbedrijf groot. De centrum ondernemers in Drachten werken hard om het centrum leefbaar te houden. Het is dan ook van groot belang dat de ondernemers zoveel mogelijk worden geholpen om het centrum van Drachten een aantrekkelijk, veilig en een gevarieerd winkelaanbod aan de consument en toerist kunnen bieden. Verhoging van de parkeertarieven is voor de SP Smallingerland geen optie. Bezoekers van het centrum op hoge kosten brengen is contra productief. Betaald parkeren in de avond is voor zowel ondernemers áls bewoners in het centrum niet verstandig. Met name voor de bewoners gaat dit gepaard met het vervelende parkeervergunning beleid. Daarnaast krijgen de omliggende wijken parkeeroverlast door zogenaamd wild parkeren. Deze wild parkeerders laten zich niet overtuigen de auto in de parkeergarage te parkeren zoals de gemeente beweerd. Voor het (winkel) personeel is 70 euro aan parkeerkosten per maand te veel geld. Ondernemers moeten zich door onze gemeente gehoord voelen en bij de hand genomen worden. De gemeente stelt zich dienstbaar op. De leegstand in het centrum is een drama. In het centrum willen we een aantrekkelijke mix van wonen, dienstverlening, cultuur en horeca zodat ons centrum een bruisende plek is waar mensen graag recreëren.

13. Kunst in de openbare ruimte

Om een groter draagvlak te creëren voor kunst in openbare ruimte is het verstandig om de burgers actief te betrekken, te laten meedoen en meedenken. Het is soms moeilijk uit te leggen waarom er zo veel geld aan kunst wordt uitgegeven terwijl er veelal negatieve ervaringen zijn wanneer er weer wat in onze openbare ruimte wordt geplempt. De communicatie is van grootst belang, het zou beter zijn als er in de commissies burgers vanaf het prille begin mee te laten denken over wat er moet worden geplaatst. Pas wanneer je mensen die niet uit de kunsthoek komen kunt overtuigen van het waarom van kunst in de openbare ruimte ben je op de goede weg.

14. De Sociale koers van Smallingerland.

De sociale koers van Smallingerland was jarenlang beter en vooruitstrevender dan in andere gemeenten, maar zijn er tegenwoordig nog daadwerkelijk zaken te benoemen die we socialer doen dan anderen? Hier hebben we bij de SP onze bedenkingen bij, wij krijgen voldoende signalen waar het niet goed gaat. Na vele jaren van bezuinigingen op het sociaaldomein is ons inziens het verschil met andere gemeenten niet meer zichtbaar. In de raad van Smallingerland is er haast geen tegengeluid op de afbraak van ons sociale stelsel. Dit is zelfs zo erg dat wij niet eens met een initiatief van andere gemeenten meedoen (‘opstand Raden’) om extra geld vragen. Het rendement denken is in het sociaal domein helaas leidend geworden. Of onze trajecten die mensen naar een baan moeten geleiden echt helpen is moeilijk te bepalen, maar bezien al het geld wat afgelopen jaren is uitgegeven aan trajecten via Re-integratiebedrijven hebben geen goede resultaten laten zien. Wij willen goede trajecten met een eerlijk loon en het liefst begeleid vanuit de gemeente en niet bij commerciële re- integratie bureaus.

Visie

Dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia.

Missie

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia. Dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt.

Waarden

Jouw verhaal is ons verhaal